bane12a.jpg
2017 m. gruodžio 12 d.
Naujienos Prenumerata Reklama Kontaktai Filmai

Atostogos

2006-08-19

- Ar prie kas­me­ti­nių atos­to­gų pri­de­da­ma die­nų pri­klau­so­mai nuo iš­dirb­to sta­žo tik vals­ty­bės tar­nau­to­jams, ar ir ki­tų ka­te­go­ri­jų dar­buo­to­jams?
- Kas­me­ti­nės pa­pil­do­mos atos­to­gos pri­klau­so­mai nuo dar­bo (tar­ny­bos) sta­žo su­tei­kia­mos tiek vals­ty­bės tar­nau­to­jams, tiek dar­buo­to­jams, dir­ban­tiems pa­gal dar­bo su­tar­tis. Ski­ria­si tik jų reg­la­men­ta­vi­mas: vals­ty­bės tar­nau­to­jams pa­pil­do­mas atos­to­gas nu­sta­to Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mas, o ki­tiems dar­buo­to­jams – Dar­bo ko­dek­sas.
Dar­bo ko­dek­so 168 straips­nis nu­sta­to, kad kas­me­ti­nės pa­pil­do­mos atos­to­gos su­tei­kia­mos:
1) dar­buo­to­jams už dar­bą są­ly­go­mis, ne­ati­tin­kan­čio­mis nor­ma­lių dar­bo są­ly­gų;
2) už il­ga­lai­kį ne­per­trau­kia­mą­jį dar­bą to­je dar­bo­vie­tė­je;
3) už ypa­tin­gą dar­bų po­bū­dį.
Kas­me­ti­nių pa­pil­do­mų atos­to­gų truk­mę, su­tei­ki­mo są­ly­gas ir tvar­ką nu­sta­to Vy­riau­sy­bė. Dar­bo, ko­lek­ty­vi­nė­je su­tar­ty­je ar­ba dar­bo tvar­kos tai­syk­lė­se ga­li bū­ti nu­sta­to­mos di­des­nės truk­mės ir ki­tų rū­šių kas­me­ti­nės pa­pil­do­mos atos­to­gos. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės 2003 m. ba­lan­džio 22 d. nu­ta­ri­me Nr. 497 “Kas­me­ti­nių pa­pil­do­mų atos­to­gų truk­mė, su­tei­ki­mo są­ly­gos ir tvar­ka” nu­sta­ty­ta, kad kas­me­ti­nės pa­pil­do­mos atos­to­gos su­tei­kia­mos:

1.1. už dar­bą są­ly­go­mis, ne­ati­tin­kan­čio­mis nor­ma­lių dar­bo są­ly­gų, - dar­buo­to­jams, dir­ban­tiems dar­bo ap­lin­ko­je, ku­rio­je svei­ka­tai kenks­min­gų veiks­nių dy­džiai vir­ši­ja dar­buo­to­jų sau­gos ir svei­ka­tos tei­sės ak­tų nu­sta­ty­tus leis­ti­nus ri­bi­nius dy­džius (kie­kius), kai tech­ni­nė­mis ar ki­to­mis prie­mo­nė­mis jų dar­bo ap­lin­ko­je su­ma­žin­ti iki svei­ka­tai ne­kenks­min­gų dy­džių ne­įma­no­ma, - iki 5 ka­len­do­ri­nių die­nų, skai­čiuo­ja­mų pri­klau­so­mai (pro­por­cin­gai) nuo to, kiek iš vi­so va­lan­dų jie dir­bo to­kio­je ap­lin­ko­je tais me­tais, už ku­riuos su­tei­kia­mos atos­to­gos, t.y. tuo at­ve­ju, jei­gu to­kio­je ap­lin­ko­je dirb­ta nuo 80 iki 100 pro­cen­tų dar­bo lai­ko, su­tei­kia­mos 5 ka­len­do­ri­nės die­nos, nuo 60 iki 80 pro­cen­tų - 4 ka­len­do­ri­nės die­nos, nuo 40 iki 60 pro­cen­tų – 3 ka­len­do­ri­nės die­nos, nuo 20 iki 40 pro­cen­tų - 2 ka­len­do­ri­nės die­nos, iki 20 pro­cen­tų - 1 ka­len­do­ri­nė die­na;

1.2. už il­ga­lai­kį ne­per­trau­kia­mą­jį dar­bą to­je dar­bo­vie­tė­je - dar­buo­to­jams, tu­rin­tiems di­des­nį kaip 10 me­tų ne­per­trau­kia­mą­jį dar­bo sta­žą to­je dar­bo­vie­tė­je, - 3 ka­len­do­ri­nės die­nos, už kiek­vie­nų pas­kes­nių 5 me­tų dar­bo sta­žą to­je dar­bo­vie­tė­je - 1 ka­len­do­ri­nė die­na. Į il­ga­lai­kį ne­per­trau­kia­mą­jį dar­bo to­je dar­bo­vie­tė­je sta­žą, už ku­rį su­tei­kia­mos kas­me­ti­nės pa­pil­do­mos atos­to­gos, įskai­to­mas fak­tiš­kai dirb­tas lai­kas to­je dar­bo­vie­tė­je ir ki­ti lai­ko­tar­piai, nu­ro­dy­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos dar­bo ko­dek­so 170 straips­nio 1 da­ly­je. Į šį sta­žą ne­įei­na lai­kas, dirb­tas įmo­nė­je, įstai­go­je, or­ga­ni­za­ci­jo­je, iš ku­rios į ki­tą dar­bo­vie­tę dar­buo­to­jas per­kel­tas darb­da­vių su­si­ta­ri­mu ar ki­tais pa­grin­dais, ne­nu­trau­kian­čiais dar­bo sta­žo;

1.3. už ypa­tin­gą dar­bų po­bū­dį - dar­buo­to­jams, ku­rių dar­bas (ne ma­žiau kaip pu­sė vi­so dar­bo lai­ko per me­tus, už ku­riuos su­tei­kia­mos atos­to­gos) at­lie­ka­mas ke­lio­nė­je, lau­ko są­ly­go­mis, su­si­jęs su va­žia­vi­mu ar yra kil­no­ja­mo­jo po­bū­džio, ir dėl to jiems kom­pen­suo­ja­mos su tuo su­si­ju­sios pa­di­dė­ju­sios iš­lai­dos, va­do­vau­jan­tis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės 2003 m. sau­sio 28 d. nu­ta­ri­mu Nr. 116 “Dėl Kom­pen­suo­ja­mų iš­mo­kų dy­džio ir mo­kė­ji­mo tvar­kos pa­tvir­ti­ni­mo” - 2 ka­len­do­ri­nės die­nos.

Dar­buo­to­jams, tu­rin­tiems tei­sę gau­ti kas­me­ti­nes pa­pil­do­mas atos­to­gas ke­liais pa­grin­dais prie kas­me­ti­nių mi­ni­ma­lių­jų atos­to­gų su­tei­kia­mos jų pa­si­rin­ki­mu tik vie­nos iš šių mi­nė­tų­jų kas­me­ti­nių atos­to­gų.

Kas­me­ti­nės pa­pil­do­mos atos­to­gos pri­de­da­mos prie kas­me­ti­nių mi­ni­ma­lių­jų atos­to­gų ir ga­li bū­ti ša­lių su­si­ta­ri­mu su­tei­kia­mos kar­tu ar­ba at­ski­rai. Ša­lims ne­su­ta­rus, šios atos­to­gos su­tei­kia­mos kar­tu.

Dar­buo­to­jams, tu­rin­tiems tei­sę gau­ti kas­me­ti­nes pail­gin­tas ir kas­me­ti­nes pa­pil­do­mas atos­to­gas, jų pa­si­rin­ki­mu su­tei­kia­mos ar­ba tik kas­me­ti­nės pail­gin­tos atos­to­gos, ar­ba prie kas­me­ti­nių mi­ni­ma­lių­jų atos­to­gų pri­dė­tos kas­me­ti­nės pa­pil­do­mos atos­to­gos.

Dar­bo, ko­lek­ty­vi­nė­je su­tar­ty­je ar­ba dar­bo tvar­kos tai­syk­lė­se ga­li bū­ti nu­sta­to­mos di­des­nės truk­mės ir ki­tų rū­šių, ne­gu nu­ro­dy­ta šio­je tvar­ko­je, kas­me­ti­nės pa­pil­do­mos atos­to­gos.

- Esu ne­iš­nau­do­ju­si atos­to­gų už pra­ėju­sius me­tus. Ar tu­riu tei­sę šie­met pa­si­im­ti atos­to­gas už dve­jus me­tus?

- Dar­bo ko­dek­sas nu­ma­to kas­me­ti­nių atos­to­gų per­kė­li­mą ir pra­tę­si­mą. 174 straips­ny­je nu­sta­ty­ta, kad per­kel­ti kas­me­ti­nes atos­to­gas lei­džia­ma tik dar­buo­to­jo pra­šy­mu ar­ba su­ti­ki­mu. Kas­me­ti­nės atos­to­gos taip pat per­ke­lia­mos, kai dar­buo­to­jas:

1) yra lai­ki­nai ne­dar­bin­gas;

2) įgy­ja tei­sę į tiks­li­nes atos­to­gas, nu­ro­dy­tas Dar­bo ko­dek­so 178 straips­ny­je;

3) įgy­ja tei­sę į ne­mo­ka­mas atos­to­gas, nu­ro­dy­tas Dar­bo ko­dek­so 184 straips­nio 1 da­ly­je;

4) at­lei­džia­mas nuo dar­bo vals­ty­bi­nėms ar vi­suo­me­ni­nėms pa­rei­goms at­lik­ti Dar­bo ko­dek­so 183 straips­nio 1 ir 3 da­ly­se nu­sta­ty­tais at­ve­jais;

5) da­ly­vau­ja lik­vi­duo­jant sti­chi­nių ne­lai­mių ir ava­ri­jų pa­sek­mes, ne­pai­sant to, ko­kia tvar­ka jis bu­vo pa­šauk­tas šiems dar­bams.

Jei­gu prie­žas­tys, dėl ku­rių kas­me­ti­nės atos­to­gos ne­ga­li bū­ti pa­nau­do­tos, at­si­ra­do iki kas­me­ti­nių atos­to­gų pra­džios, dar­buo­to­jui su­si­ta­rus su ad­mi­nist­ra­ci­ja kas­me­ti­nės atos­to­gos per­ke­lia­mos ki­tam lai­kui. Jei to­kios prie­žas­tys at­si­ra­do kas­me­ti­nių atos­to­gų me­tu, kas­me­ti­nės atos­to­gos pra­tę­sia­mos ati­tin­ka­mą die­nų skai­čių ar­ba dar­buo­to­jui su­si­ta­rus su ad­mi­nist­ra­ci­ja ne­pa­nau­do­tų kas­me­ti­nių atos­to­gų da­lis per­ke­lia­ma į ki­tą lai­ką.

Per­kel­tos kas­me­ti­nės atos­to­gos pa­pras­tai su­tei­kia­mos tais pa­čiais dar­bo me­tais. Dar­buo­to­jo pra­šy­mu ar­ba su­ti­ki­mu ne­pa­nau­do­tų kas­me­ti­nių atos­to­gų da­lis ga­li bū­ti per­ke­lia­ma ir pri­de­da­ma prie ki­tų dar­bo me­tų kas­me­ti­nių atos­to­gų.

Komentarų skaičius

2008-07-01 00:15:36
Ne visai supratau įstatymą apie papildomas dienas pridedamas prie kasmetinių atostogų.Toje pačioje biudžetinėje darbovietėje dirbu 15 metų, tačiau keitėsi pareigybės.Pvz: buhaltere dirbu nuo 2004 03 01 d.,sarge nuo 2007 12 mėn, o prieš tai dirbau toje pačioje darbovietėje tik vėl kitoje pareigybėje. Ar man priklauso 28 ar 31 ar 32 kalendorinės dienos? Ar reikia kreipti dėmesį į atskirų pareigybių darbo stažą Iš anksto dėkoju.
2007-08-15 20:47:47
Buvau sužalota avarijos metu ir ilgą laiką gavau nedarbingumo pašalpą. Ar pasveikus galiu grįšti į darbą, ar privalau išeiti atostogų už šiuos metus? Ar turiu teisę pasiimti dalį atostogų, o likusią dalį prijungti prie sekančių atostogų.
 1-20  21-33